Aneta King

Aneta King

Solicitor

Personal Injury

61a North Street, Chichester, West Sussex, PO19 1NB

01243 812418

aneta.king@georgeide.co.uk

Polish FlagPRZECZYTAJ PROFIL ANETA KING W JĘZYKU POLSKIM

PRACTICE AREA/DEPARTMENT

Personal Injury

PROFESSION

Solicitor

EXPERIENCE

Aneta understands that accessing legal support can be difficult for those in the community for whom English is not their first language. As a Polish-speaking personal injury lawyer, Aneta is able to put her clients’ minds at rest and explain clearly what is happening at each stage to help them overcome any language barriers or lack of familiarity with the legal system in England and Wales.

Aneta has extensive experience in working with adults and children who have suffered life-changing injuries including the brain, spinal cord, complex orthopaedic, and eye injuries resulting in blindness and psychological/psychiatric injuries. These injuries can result from road traffic accidents, accidents at work, slipping & tripping in public places, falls, and farming accidents. Aneta also has a special interest in cases involving Functional Neurological Disorder (FND) and Post-Concussion Syndrome (PCS), having worked with world-leading experts in this field.

Aneta understands that catastrophic injuries can affect clients and their families as well as their wider support network. Aneta is a strong advocate of early rehabilitation. She endeavours to secure funding by working collaboratively with the Defendant’s insurer and obtaining the best evidence, which tends to lead to the best outcomes and higher compensation. She feels privileged to work with her clients, helping them rebuild their lives through the litigation process – if her clients are unable to travel due to the severity of their injuries, Aneta is happy to visit them at home.

If you or one of your family has been involved in an accident or are not happy with your current personal injury solicitor, please contact Aneta directly; she would be pleased to offer you free initial legal advice.

MEMBERSHIPS/ASSOCIATIONS

Committee member of the Chichester District Law Society

Member of Association of Personal Injury Lawyers

Member of Polish Business Link

Member of Women’s Business Link

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2021 to present – solicitor, George Ide

2017 to 2021 – Graduate Charted Legal Executive/Paralegal, George Ide

2016 to 2017 – paralegal, Moore Barlow

2009 to 2016 – support worker, Summerlands Limited. Aneta worked with clients diagnosed with acquired brain injury, autism, Down’s Syndrome, epilepsy, profound & multiple learning difficulties and speech impairments.

EDUCATION

August 2021 – Solicitor

July 2021 – Fellow Charted Legal Executive

March 2018 to July 2021 – Graduate Charted Legal Executive

September 2018 to April 2019 – Professional Skills Course

2012 to 2015 – BPP University, London

2009 to 2012 – University of Portsmouth, LLB (Distinction)

Notable personal injury cases Aneta has been involved in:

A £5,000,000 claim involved a back-seat passenger sitting in a low-velocity collision that caused a compression of the brain stem/spinal cord.

A £750,000 settlement was obtained for a motorbike rider who was knocked unconscious, causing a brain injury and bilateral orthopaedic lower limb injuries.

A £300,000 case involved a backseat passenger travelling in a car which flipped over. The client suffered a mild brain injury, Post-Traumatic Stress Disorder, depression and anxiety.

£175,000 compensation was obtained for a client who was struck by a piece of machinery at work. The injuries caused a mild brain injury, functional neurological disorder, depression and personality change.

Testimonials

“I thought it would never happen, but I also tried not to think about it. Well, unfortunately, I do not like to say goodbye, especially to such a close person as I consider you. After how much you helped me in all matters related and unrelated to my case, I would like to thank you very much for all this. I do not know how it would have turned out without your help and kindness. Thank you for your support in my difficult moments, of which there were many. Thank you for understanding because I probably was not an easy client. For all that I have not yet mentioned and what helped my family and me.”

“Aneta reads me like a book! I just have to make eye contact and she knows how I feel.”

CONTACT DETAILS

Office: 61a North Street, Chichester, West Sussex, PO19 1NB

Direct telephone: 01243 812418

Text/WhatsApp/mobile phone: 07707422997

Email addressaneta.king@georgeide.co.uk


ANETA KING

ZAKRES/DZIAŁ PRAKTYKI

Obrażenia ciała / Szkody osobowe

ZAWÓD

Prawnik

DOŚWIADCZENIE

Aneta doskonale zdaje sobie sprawę, że dostęp do pomocy prawnej może być utrudniony dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Jako polskojęzyczny prawnik zajmujący się szkodami osobowymi jest w stanie sprawić, aby jej klienci byli spokojni i jasno wyjaśnić, co dzieje się na każdym etapie postępowania, aby pomóc im przezwyciężyć wszelkie bariery językowe lub brak znajomości systemu prawnego w Anglii i Walii.

Aneta posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi, które doznały urazów zmieniających życie, w tym urazów mózgu, rdzenia kręgowego, skomplikowanych urazów ortopedycznych, urazów oczu skutkujących utratą wzroku oraz urazów psychologicznych/psychiatrycznych. Urazy te mogą być wynikiem wypadków drogowych, wypadków w pracy, poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych, upadków oraz wypadków w rolnictwie. Aneta jest również szczególnie zainteresowana sprawami dotyczącymi funkcjonalnych zaburzeń neurologicznych (FND) i zespołu powstrząsowego (PCS), współpracując z wiodącymi światowymi ekspertami w tej dziedzinie.

Aneta jest świadoma, że katastrofalne obrażenia mogą mieć wpływ na klientów i ich rodziny, m.in. dlatego jest silną zwolenniczką wczesnej rehabilitacji. Stara się zapewnić finansowe wsparcie współpracując z ubezpieczycielem pozwanego i uzyskując najlepsze dowody, co prowadzi do najlepszych wyników i wyższego odszkodowania. Czuje się zaszczycona, mogąc pracować ze swoimi klientami, pomagając im odbudować ich życie poprzez proces sądowy – jeśli jej klienci nie mogą podróżować z powodu poważnych obrażeń, Aneta chętnie odwiedza ich w domu.

Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny uczestniczyli w wypadku lub nie jesteście zadowoleni z obecnego prawnika ds. obrażeń ciała, prosimy o bezpośredni kontakt z Anetą; z przyjemnością udzieli Państwu bezpłatnej wstępnej porady prawnej.

CZŁONKOSTWA/STOWARZYSZENIA

Członek Komitetu Towarzystwa Prawniczego Okręgu Chichester

Członek Stowarzyszenia Prawników ds. Obrażeń Ciała

Członek Polish Business Link

Członek Women’s Business Link

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2021 do chwili obecnej – prawnik, George Ide

2017 do 2021 – radca prawny, George Ide

2016 do 2017 – asystent prawny, Moore Barlow

2009 do 2016 – pracownik opieki, Summerlands Limited. Aneta pracowała z klientami ze zdiagnozowanym nabytym uszkodzeniem mózgu, autyzmem, Zespołem Downa, epilepsją, głębokimi i wielokrotnymi trudnościami w uczeniu się oraz zaburzeniami mowy.

EDUKACJA

08/2021 – Prawnik

07/2021 – Fellow Charted Legal Executive

03/2018 – 07/2021 – Graduate Charted Legal Executive

09/2018 – 04/2019 – Kurs umiejętności zawodowych (Professional Skills Course)

2012 – 2015 – Uniwersytet BPP, Londyn

2009 – 2012 – Uniwersytet w Portsmouth, LLB (wyróżnienie)

Godne uwagi sprawy dotyczące szkód osobowych, w których Aneta brała udział:

Roszczenie o wartości £5,000,000 dotyczyło pasażera siedzącego na tylnym siedzeniu w kolizji o niskiej prędkości, która spowodowała kompresję pnia mózgu/rdzenia kręgowego.

Uzyskano ugodę w wysokości £750,000 dla motocyklisty, który został potrącony z utratą przytomności, co spowodowało uraz mózgu i obustronne ortopedyczne urazy kończyn dolnych.

Sprawa o £300,000 dotyczyła pasażera z tylnego siedzenia podróżującego samochodem, który się przewrócił. Klient doznał lekkiego urazu mózgu, zespołu stresu pourazowego, depresji i stanów lękowych.

Odszkodowanie w wysokości £175,000 uzyskane dla klienta, który został uderzony przez element maszyny w pracy. Obrażenia spowodowały łagodny uraz mózgu, funkcjonalne zaburzenia neurologiczne, depresję i zaburzenia osobowości.

Referencje

“Myślałam, że to nigdy nie nastąpi, ale też starałam się o tym nie myśleć. Cóż, niestety nie lubię się żegnać, zwłaszcza z tak bliską osobą, za jaką Cię uważam. Po tym jak bardzo pomogłaś mi we wszystkich sprawach związanych i niezwiązanych z moją sprawą, chciałabym Ci za to wszystko bardzo podziękować. Nie wiem jak potoczyłoby się to wszystko bez Twojej pomocy i życzliwości. Dziękuję za wsparcie w moich trudnych chwilach, których było wiele. Dziękuję za zrozumienie, bo pewnie nie byłem łatwym klientem. Za to wszystko, czego jeszcze nie wymieniłam, a co pomogło mojej rodzinie i mnie”.

“Aneta czyta mnie jak książkę! Wystarczy, że nawiążę kontakt wzrokowy, a ona już wie, co czuję.”

DANE KONTAKTOWE

Biuro: 61a North Street, Chichester, West Sussex, PO19 1NB

Bezpośredni telefon stacjonarny: 01243 812418

SMS/WhatsApp/telefon komórkowy: 07707422997

Adres e-mail: aneta.king@georgeide.co.uk

Contact Our Friendly Legal Experts Today

For general enquiries or to discuss more specific needs in personal or commercial law please get in touch with a friendly member of our team today.

Latest News

Our Offices

Chichester Office:
52 North Street,
Chichester,
West Sussex, PO19 1NQ 01243 786 668

Chichester Office:
61a North Street,
Chichester,
West Sussex, PO19 1NB 01243 786 668

By Appointment Only:
Parallel House,
32 London Road,
Guildford, Surrey, GU1 2AB 01483 617 615

By Appointment Only:
1 Hinde Street,
Marylebone,
London, W1U 2AY 0203 841 9891

Also at 44 North St, Chichester, PO19 1NF   Contact Us